Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

Съобщение на пресслужбата на ЦК

на Комунистическата Партия на Гърция за провеждането на 21-вияконгрес на партията

 

  1. ЦентралниятΚомитет на КПГобявяварешението си да започнеподготовкатазапровеждането на 21-ия конгрес на партиятапрез 2021 г. Съгласно устава на партиятаконгресът се провежда на всекичетиригодини. Предишният 20-тиконгрес се проведе от 30 март до 2 април 2017 г. Взимайки впредвидпандемията и трудноститекоитообективносе създаватпорадиогромнитенедостатъци на  общественатаздравнасистема, с отговорност на всичкидосегауправляващибуржоазниправителствано и на сегашнотоправителството на партията «Нова Демокрация»,ЦК си запазваправото да обявидопълнителноточната дата на конгреса. Тящебъдеобявенакогатосаналицевсичкитенеобходиминаучни и здравнипредпоставки.
  2. Основнитевъпроси на 21-ия конгрес,въз основа на устава,щебъдат: а) Доклад за дейноста на ЦентралнияКомитет и на цялата партия от 20-тия до 21-вияконгрес, основните оценки за международното и вътрешнотоикономическо и политическо развитие през периода, състоянието на работническото и народното движение и задачите на партията до 22-ия и конгрес и б) Избиране на нов ЦК и на Централнаревизионнакомисия.
  3. Въввръзка с първата тема на конгресаЦентралният комитет вече е разработилтезиситена ЦК, коитощебъдатоповестени публично, за да започнеобсъждането им отизбранитеръководниоргани на партията и въввсички организации на партията и на КомунистическатаМладеж на Гърция. Щебъдатпубликувани за обсъжданеследнитетекстове на тезисите на ЦК:

 

- Първи текст: „ДОКЛАД И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ДЕЙНОСТА НА ЦК И ЦЯЛАТА ПАРТИЯ ОТ 20-ия ДО 21-ия КОНГРЕС - ПАРТИЯТА КАТО РЪКОВОДИТЕЛ НА РЕВОЛЮЦИОННОТОРАБОТНИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ИНА СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ В БОРБАТА ЗА СОЦИАЛИЗЪМ - КОМУНИЗЪМ“

- Втори текст: „СЪВРЕМЕННАТА МЕЖДУНАРОДНА РЕАЛНОСТ И ПОЛИТИКО-ВОЕННИЯТ КОНТЕКСТ НА СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ. СЪСТОЯНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНОТО КОМУНИСТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ И ДЕЙНОСТА НА KПГ. ОЦЕНКИТЕ НА KПГ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА И НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА СТРАНАТА ".

- Трети текст: „КЛАСОВАТА СТРУКТУРА НА ГРЪЦКОТО ОБЩЕСТВО, ПОЛОЖЕНИЕТО НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА ДНЕС, КУРСЪТ НА РАБОТНИЧЕСКОТО СИНДИКАЛНО ДВИЖЕНИЕ, РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ И ДЕЙНОСТА НА КПГ.

 

Първият от текстовете на тезиситена ЦКщебъдепубликуванвъв вестник«Ризоспастис»в неделното издание на 30-31 януари 2021 г., а останалитещепоследватпрезследващитенеделни издания.

 

 

26.01.2021