Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

Комунстическа Партия на Гърция: Оставаме силни - Не мълчим! Незабавно да бъдат изпълнени изискванията на болничните лекари за защита на общественото здраве

В цялата страна партийните организации на Комунистическата партия на Гърция (KKE), поставят плакати в болници и обществени места, разпространяват листовки по работните места и по други начини подкрепят болничните лекари, които изискват незабавни мерки за укрепване на общественото здраве (Вижте снимки и видеоклипове на протеста пред Сградата на Министерството на здравеопазването на 19 март 2020г).

По-специално лекарите изискват медицинският персонал незабавно да бъде снабден с необходимите лични предпазни средства, незабавно да бъдат приети на работа лекари и медицински сестри, да се предоставят всички легла в отделенията за интензивно лечение и да се реквизира инфраструктурата на частния здравен сектор.

В същото време на 23 март правителството на Нова Демокрация въведе „забрана за безцелното движение на гражданите“. ГенералниятсекретарнаЦентралниякомитетна ККЕ ДимитрисКуцумбаснаправиследнотоизявлениеотносноновитемеркинаправителството:

„Защитатанаобщественотоздравесеосигуряваглавночрезпрофилактичнимерки, предимно в големиорганизации, и чрезрешителноукрепваненасистематанаобщественотоздравеопазване. Това е дoказаноотопитанадругистрани, по-специалнонаИталия.

В никакъвслучайправителствотонетрябвадапрехвърлясвоята отговорноствърхуплещитенагражданите и датоваривинатазапандемиятаединственовърхуличнотоповедениенахората, задаостанатнепотрогнати и без решениеогромнитенедостатъции липси в държавнатаздравнасистема.

Оттазигледнаточкатятрябвашедаимапонеда реквизирачастнитеклиники и дагивключи в систематанадържавнотопланиране, незабавнодапредоставинаболницитевсичкинеобходимисъоръжения, откоитосенуждаятмедицинскитеработници. Вземетемерки, задасе избегнемасовотозаразяване с коронавирус, както и необходимитезащитнимеркипоработнитеместа, в супермаркетите, аптеките, болниците, транспорта и другаде,коитосепревръщат в огнищанаразпространениенавируса.

Оставамесилни. Немълчим! ”

 

23/3/2020